Warszawski Klub Wodniaków PTTK

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Strona główna / Informacje Klubowe / Przepisy porządkowe przystani

Przepisy porządkowe przystani

Email Drukuj PDF

Przepisy porządkowe przystani Warszawskiego Klubu Wodniaków PTTK
im. Stanisława Gabryszewskiego 
Warszawa, Wał Miedzeszyński 295

I.    Postanowienia ogólne

 1. Przystań jest podstawowym obiektem WKW, zapewniającym realizacje działalności w trzech reprezentowanych w Klubie dyscyplinach turystyki kwalifikowanej: kajakowej, żeglarskiej i motorowodnej.
 2. Przystań powstała ze środków społecznych i nakładem pracy społecznej członków WKW. Obecnie przystań jest utrzymywana jedynie ze środków prywatnych członków WKW PTTK. Obowiązkiem każdej osoby wchodzącej na teren przystani jest szczególna troska o jej stan, przestrzeganie ładu, porządku i czystości.
 3. Na terenie przystani znajdują się: teren rekreacyjny, budynek administracyjno-biurowy z siedzibą Zarządu WKW, miejsca do przechowywania, napraw i budowy sprzętu pływającego, oraz teren rekreacyjny.
 4. Prawo do korzystania z przystani przysługuje, zgodnie z jej przeznaczeniem, przede wszystkim członkom WKW.  Na prawach gości Klubu i w sposób nie kolidujący z podstawową jego funkcją, z terenu przystani mogą korzystać równiwż osoby zaproszone przez członków WKW.
 5. Uprawnienia z tytułu członkostwa w WKW PTTK do korzystania z przystani przysługują jedynie tym członkom, którzy wywiązali się ze wszystkich regulaminowych zobowiązań wobec Klubu. WKW nie świadczy żadnych usług wobec członków nie wywiązujących się ze swych  zobowiązań finansowych wobec Klubu przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.

II.    Przepisy porządkowe

 1. Przystanią kieruje i podejmuje decyzje w bieżących sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie – Kierownik Klubu. Od jego decyzji można odwołać się do Zarządu Klubu.
 2. Godziny otwarcia przystani i korzystania z poszczególnych jej urządzeń, ustalone przez Zarząd Klubu, podawane są  do wiadomości w komunikatach klubowych w formie ogłoszeń wywieszanych na tablicy ogłoszeń, oraz dodatkowo przy wejściach do przystani.
 3. Osoba pozostająca na terenie przystani w godzinach nocnych, to jest w godz. 22 – 6, każdorazowo winna zgłosić ten fakt dyżurnemu  bosmanowi, który dokonuje wpisu do książki obecności nocnej.
 4. Wszystkie osoby przebywające na przystani WKW obowiązane są stosować się do przepisów porządkowych i bezpieczeństwa obowiązujących na przystaniach wodnych, a w szczególności:
  a) osoby przebywające na terenie przystani winny przestrzegać ogólnych zasad dobrego współżycia społecznego,
  b) zabrania się przebywania na terenie przystani przez osoby zakłócające spokój oraz  znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  c) nakazuje się przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22 do 6 rano
  d) zabrania się wjeżdżania samochodami bez ważnych kart parkingowych, oraz zaleca się parkowanie samochodów na parkingach, lub w innych miejscach wyznaczonych przez kierownika Klubu
  e) zabrania się jazdy samochodami po terenie Klubu z prędkością większą niż 5 km/godź.
  f) psy na teren przystani winny przebywać na smyczy, psy agresywne muszą mieć dodatkowo nałożone kagańce. Zachowanie psów nie może zakłócać spokoju na przystani.
  g) stawianie namiotów biwakowych dozwolone jest tylko w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Klubu,
  h) w czasie przebywania na terenie przystani należy przestrzegać przepisy BHP i bezpieczeństwa pożarowego,

Osoby naruszające przepisy porządkowe i nie stosujące się do powyższych wymagań narażają się na ich usunięcie z terenu przystani.

III.    Przepisy portowe

 1. Port, jego urządzenia nawodne, oraz związane z nim urządzenia nabrzeżne służą członkom WKW oraz osobom innym, odpowiednio do ich uprawnień.
 2. Urządzenia portu i nabrzeża winny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, a urządzenia techniczne wymagające obsługi mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby upoważnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje.
 3. Na pomostach mogą przebywać  wyłącznie osoby korzystające ze sprzętu pływającego, lub osoby pomagające przy cumowaniu łodzi.  Osobom postronnym oraz będącym pod wpływem alkoholu wstęp na pomost jest wzbroniony.
 4. Zabrania się łowienia ryb z pomostów oraz z innych miejsc na terenie portu.
 5. Członek WKW ma prawo ubiegać się o przydzielenie na sezon letni  stałego miejsca postoju jego jednostki pływającej przy pomoście Sekcji. Dysponentami tych miejsc są Komandorzy Sekcji.
 6. Do czasowo wolnych miejsc przy pomostach można zacumować inną jednostkę pływającą, na zasadach i na czas określony każdorazowo przez Komandora Sekcji, lub osobę, dla której miejsce to zostało uprzednio przydzielone.
  Nie dotyczy to jednostek Policji i innych służb wodnych dla których zarezerwowane jest
  i odpowiednio oznakowane stałe miejsce na końcu jednego z pomostów.
  W szczególnych przypadkach, na czas nie dłuższy niż 24 godziny, miejsce cumowania wskazuje dyżurujący bosman.
 7. Kotwiczenie łodzi w porcie WKW na innych miejscach niż przy pomoście również musi być uzgodnione z Komandorem Sekcji lub bosmanem.
 8. W czasie akcji mającej na celu ratowanie ludzi bądź sprzętu, lub zabezpieczenia sprzętu przed skutkami klęsk żywiołowych, osoby znajdujące się na terenie WKW mają obowiązek podporządkowania się poleceniom wydawanym przez osoby kierujące tą akcją. Na czas akcji wszelki przydatny sprzęt i jednostki  pływające znajdujące się na terenie portu i przystani są postawione do dyspozycji osoby kierującej akcja ratowniczą.
 9. Z uwagi na bardzo ograniczoną przepisami Policji i Straży Miejskiej możliwość przebywania na przystani w okresie wystąpienia wysokich stanów wody na Wiśle w rejonie Warszawy, każda osoba (członek lub kandydat na członka WKW oraz inne osoby) zobowiązana jest do odpowiednio wcześniejszego prewencyjnego skutecznego zabezpieczenia własnego sprzętu, aby nie zachodziła konieczność interwencji i wchodzenia na teren przystani podczas powodzi.
  Wszystkie jednostki pływające, zdemontowane elementy wyposażenia, osłony, namioty, kostrukcje wiat oraz każdy inny sprzęt przechowywany na terenie WKW należy tak zabezpieczyć, aby podczsas wystąpienia wysokiego stanu wody nie powstało ich uszkodzenie oraz nie stwarzały one zagrożenia bezpieczeństwa mienia WKW oraz mienia innych osób.
 10. Korzystanie ze sprzętu pływającego dozwolone jest pod warunkiem spełnienia wymogów aktualnych przepisów obowiązujących w tym zakresie dla śródlądowej żeglugi turystycznej i sportowej .
 11. Każdorazowo przed wypłynięciem z portu prowadzący jednostkę pływającą ma obowiązek zgłosić ten fakt bosmanowi i dokonać czytelnego wpisu w Książce Pływań, zawierajacego:
  a)    datę i godzinę wypłynięcia
  b)    numer rejestracyjny łodzi lub nazwisko armatora
  c)    imię i nazwisko prowadzącego
  d)    liczbę osób załogi
  e)    zamierzony rejon pływania
  f)    przewidywany termin powrotu
  Po powrocie do portu kierujący jednostką ma obowiązek zgłosić ten fakt bosmanowi i uzupełnić wpis w Książce Pływań, o datę i godzinę powrotu,  potwierdzając to własnoręcznym podpisem.
 12. Kierownik Klubu, lub w jego zastępstwie bosman, może wydać ogólny lub indywidualny zakaz pływania, jeżeli istniejące lub spodziewane warunki atmosferyczne lub stan wody, mogą stwarzać realne zagrożenie bezpieczeństwa żeglugi.
 13. Członkowie WKW mają obowiązek pływania pod jego proporcem.
 14. Wszystkie jednostki klubowe i prywatne Członków WKW, muszą być oznaczone w części rufowej znakiem przynależności klubowej.

IV.    Zasady przechowywania sprzętu

 1. Na terenie przystani WKW wyznaczone są miejsca, na których członkowie Klubu mogą, za zgodą jego władz, przechowywać własny sprzęt pływający. Miejsce ustawienia sprzętu, zarówno w hangarach, wiatach, jak i na terenie otwartym wskazuje Kierownik WKW w razie konieczności w porozumieniu z komandorem Sekcji.
 2. Osoba odpowiedzialna za ustawiony na przechowywanie sprzęt zobowiązana jest utrzymać teren leżący w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonego w tym celu miejsca    w należytej czystości i porządku, to jest do usuwania pozostałości po remoncie, opakowań, resztek materiałów oraz wszelkich śmieci i odpadków.
 3. W przypadku nie przestrzegania niniejszych przepisów łodzie i osprzęt mogą być bez powiadamiania właściciela przestawione w inne miejsce, na koszt i ryzyko osoby nie podporządkowującej się postanowieniom regulaminu.
 4. W celu umożliwienia identyfikacji sprzętu znajdującego się na terenie przystani i poprawy jego bezpieczeństwa przy wysokim stanie wody, sprzęt pływający przechowywany na lądzie, oraz przyczepy znajdujące się na terenie przystani, powinien być oznaczony w sposób trwały i wyraźny.  Oznaczenie sprzętu musi być zgodne z numerem ewidencyjnym kartoteki  klubowej właściciela sprzętu - członka WKW.
 5. Oznakowania o którym mowa powyżej dokonuje się za pomocą trwałych tabliczek ewidencyjnych, udostępnianych przez Kierownika WKW.
 6. Wodowanie, lub wywiezienie z terenu przystani WKW każdej jednostki pływającej, może być dokonane  po uprzednim zgłoszeniu tego faktu kierownikowi WKW lub dyżurującemu bosmanowi i zwróceniu tabliczki ewidencyjnej przez właściciela łodzi.  Po wyciągnięciu łodzi na ląd lub przywiezieniu jej na teren WKW, należy ponownie pobrać tabliczkę ewidencyjną od kierownika WKW i umieścić ją na łodzi.
 7. Za przestrzeganie przepisów pkt. 1 – 6 odpowiadają przed Zarządem WKW Komandorzy sekcji a przed kierownikiem Klubu zatrudnieni w WKW  bosmani.
 8. Na terenie przystani można, za zgodą Kierownika Klubu, przechowywać inny niż pływający sprzęt członków WKW (np. przyczepy podłodziowe, campingowe, bagażowe), po wniesieniu stosownych opłat.
 9. Zgodnie z § 8 Regulaminu WKW, na terenie przystani dopuszcza się, po uzyskaniu zgody Zarządu , na ustawianie namiotów w celu budowy i remontu sprzętu pływającego.
 10. WKW ponosi materialną odpowiedzialność za sprzęt przechowywany na terenie przystani jedynie w przypadku umieszczenia go w zamykanych pomieszczeniach magazynowych. Sprzęt przechowywany na terenie przystani w inny sposób członkowie WKW winni we własnym interesie zabezpieczyć indywidualnie.
 11. W celu ochrony obiektów i sprzętu znajdującego się na terenie przystani, Władze WKW podejmują niezbędne czynności  w ramach możliwości budżetowych, a w szczególności:
  • zatrudnia bosmanów pełniących dyżury
  • teren i pomieszczenia WKW zamykane są w godzinach nocnych
  • w godzinach 22.00 – 6.00 przystań dodatkowo chroniona jest przez psy, wypuszczane na teren po godzinach otwarcia przystani
 12. Na podstawie Uchwały Walnego Zebrania członków WKW z dnia 15 listopada 1980r uznaje się, iż właściciel sprzętu pływającego lub innego mienia ruchomego pozostawionego na terenie przystani WKW, który:
  a) nie dba należycie o pozostawione mienie, a w szczególności nie przeprowadza konserwacji, nie zabezpiecza go na okres zimowy i przed skutkami powodzi,
  b) zalega z opłatami na rzecz WKW za przechowywanie sprzętu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy i pomimo wezwań ze strony kierownictwa Klubu nie reguluje swych zobowiązań,
  c) nie zwraca się do władz WKW o wyrażenie zgody na odroczenie płatności,
  wykazuje tym samym zamiar porzucenia swego mienia, co na podstawie Art. 180 Kodeksu Cywilnego uznaje się za wyzbycie rzeczy ruchomej. Upoważnia to władze WKW, na podstawie Art. 181 Kodeksu Cywilnego do podjęcia stosownych czynności zmierzających do kasacji sprzętu, lub jego sprzedaży w celu uzyskania środków przeznaczonych na pokrycie zadłużenia byłego właściciela sprzętu na rzecz Klubu.

V.    Budowa, remonty i konserwacja sprzętu

 1. Prace związane z remontem lub konserwacją sprzętu mogą być prowadzone w miejscu uzgodnionym z komandorem Sekcji lub Kierownikiem Klubu.  Prace związane z budową sprzętu nowego wymagają uzyskania pisemnego zezwolenia Kierownika Klubu, uzgodnionego z Komandorem właściwej Sekcji.
 2. Wszelkie prace na terenie przystani WKW mogą być prowadzone w zasadzie tylko w godzinach jej otwarcia. Zamiar pracy w innych godzinach winien być uprzednio zgłoszony dyżurującemu bosmanowi, z tym że praca po godz. 22 powinny  być prowadzone w sposób nie uciążliwy dla innych użytkowników Klubu.
 3. Prace winny być wykonywane przy maksymalnej oszczędności zużycia energii elektrycznej i wody wodociągowej, z przestrzeganiem zasad BHP i przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w sposób pozwalający innym członkom WKW na prowadzenie swoich prac, jak również w sposób nie zakłócający spokoju nadmiernym hałasem, szczególnie w rekreacyjnej części przystani.

VI.    Wwożenie i wywożenie jednostek pływających oraz wyposażenia i urządzeń pomocniczych

 1. Wprowadzanie na teren przystani jednostki pływającej i przechowywanie jej na terenie WKW wymaga zgłoszenia tego faktu Kierownikowi Klubu lub bosmanowi. Dotyczy to również wprowadzania na teren przystani sprzętu pomocniczego lub transportowego.
 2. Wprowadzenie na teren przystani jednostki pływającej lub innego sprzętu, nie przechowywanego uprzednio na terenie przystani WKW, oraz zwodowanie lub wywiezienie sprzętu z terenu WKW, wymaga każdorazowo zgody Kierownika Klubu, i winno być poprzedzone wpisem do odpowiedniej księgi.
 3. Zabrania się wywozu z terenu przystani lub wodowania sprzętu pływającego bez uprzedniego uzyskania na to zgody Kierownika Klubu.

VII.    Parkingi i drogi wewnętrzne

 1. Członkowie WKW oraz ich goście mają prawo do parkowania swych samochodów jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
 2. Aktualne karty parkingowe lub kwity opłaty jednorazowej winny być wyłożone za przednią szybą parkowanego pojazdu. Bosman zobowiązany jest do kontroli powyższego, a w przypadku uchylania się kierowcy od spełnienia tego wymogu, powinien powiadomić o tym fakcie Kierownika Klubu.
 3. Karta parkingowa ważna jest na rok kalendarzowy i na samochód, którego numer rejestracyjny umieszczony jest na tej karcie.
 4. Członek WKW wypływający w rejs urlopowy, na czas nieobecności na terenie przystani może zaparkować swój samochód poza parkingiem, na miejscu wskazanym przez Kierownika Klubu.
 5. Członkowie WKW przebywający na terenie przystani w godzinach nocnych maja prawo do parkowania swego samochodu w tym czasie przed budynkiem biura Klubu.

VIII.    Domki campingowe i pole namiotowe

 1. Na terenie przystani  znajdują się domki campingowe stanowiące własność WKW oraz domki prywatne członków Klubu.
 2. Członkowie Klubu maja prawo do ubiegania się o przydzielenie im w użytkowanie, na okres roku kalendarzowego, klubowego domku campingowego.
 3. Podania o przydział domku na rok następny przyjmuje Biuro Klubu do końca roku kalendarzowego. Powołana przez Zarząd WKW komisja, po rozpatrzeniu wniosków, przygotowuje propozycje przydziału domków, która musi być zatwierdzona przez Zarząd WKW do dnia 31 stycznia każdego roku.
 4. Prawo do użytkowania campingowego domku klubowego, udzielone członkowi WKW, nie podlega cesji na osoby trzecie.
 5. Użytkownicy domków mają obowiązek utrzymać ich otoczenie w należytym porządku, jak również dbać o ich estetyczny wygląd i właściwy stan techniczny przeprowadzając stosowne naprawy i zabiegi konserwacyjne w celu nie dopuszczenia do pogorszenia się własności użytkowych przydzielonych im domków.
 6. Obowiązki wynikające z punktu VIII / 4 dotyczą również użytkowników usytuowanych na terenie WKW prywatnych przyczep i domków campingowych.
 7. Na terenie przystani zabrania się pozostawiania bez dozoru otwartego ognia, oraz włączonych odbiorników energii elektrycznej, w szczególności grzejników i kuchenek elektrycznych.
 8. Pole namiotowe służy członkom WKW, ich gościom, oraz osobom obcym które przypłynęły, lub odpływają z terenu przystani.
 9. Postawienie namiotu na polu namiotowym należy poprzedzić uzyskaniem zgody Kierownika WKW lub bosmana.

IX.    Postanowienia końcowe

 1. Członkowie, którzy pomimo udzielonego ostrzeżenia ze strony władz WKW, uporczywie przekraczają postanowienia niniejszych przepisów, mogą być pozbawieni prawa korzystania z niektórych świadczeń WK. W uzasadnionych przypadkach zostaną  pozbawieni członkowstwa WKW.
 2. Szafki klubowe w hangarach przydzielone do użytkowania, oraz wszystkie inne szafki prywatne ustawione za zgodą komandora właściwej sekcji na terenie WKW, muszą być oznakowane nazwiskiem i imieniem użytkownika lub właściciela.
 3. Sprzęt i osprzęt nieoznaczony przez właściciela w podany powyżej sposób, po rocznym okresie zalegania na terenie przystani, za zgoda właściciela, może być przejęty na własność WKW lub sprzedany.
 4. Szafki zamknięte, a nie oznaczone nazwiskiem użytkownika, po rocznym okresie od daty wezwania do ich oznaczenia umieszczonego w komunikacie WKW i wywieszonego na tablicy ogłoszeń – będą komisyjnie otwarte, a znajdujące się tam przedmioty przedstawiające wartość materialną, zostaną przejęte na rzecz WKW lub odsprzedane.
 5. Zabrania się  przechowywania w szafkach i domkach campingowych materiałów łatwopalnych, a w szczególności paliw i innych płynów łatwopalnych.
 6. Sprzęt przeciwpożarowy, rozmieszczony na terenie przystani WKW, może być użyty jedynie w czasie akcji ratunkowej.
 7. Pobór energii elektrycznej do celów remontu i budowy sprzętu jest odpłatny i może być prowadzony tylko z punktów do tego przystosowanych, każdorazowo po uzgodnieniu z dyżurującym bosmanem, który dokonuje stosownego wpisu do książki kontroli zużycia energii.
 8. Osoby posiadające w wynajętych pomieszczeniach indywidualne liczniki energii, dokonują zwrotu kosztów za zużytą energię według stawek zastosowanych przez dostawcę (zakład energetyczny) na ostatniej fakturze dostarczonej do WKW.
 9. Sprzęt, którego właściciel zalega z opłatami na rzecz WKW za okres powyżej jednego roku, po bezskutecznym monitowaniu ze strony Kierownika lub Zarządu, zostanie za zgoda właściciela przejęty na rzecz WKW w celu pokrycia zaległości.
 10. Zabrania się wwożenia na teren przystani wszelkiego rodzaju śmieci, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, oraz  akumulatorów.
 11. Prawo do interpretacji powyższych przepisów zastrzega się dla Zarządu WKW.


Niniejszy regulamin został uchwalony na zebraniu Zarządu Warszawskiego Klubu Wodniaków PTTK odbytym w dniu 5 marca 2011 i od tego dnia zastępuje regulamin obowiązujący poprzednio.

Warszawa, dnia 5 marca 2011 r.

Poprawiony: niedziela, 26 sierpnia 2012 20:42  

Kto nas odwiedza

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Komunikaty

Facebook